MEHSANA

ડૉ.આશાબેન પટેલ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ઊંઝા ખાતે વ્યાખ્યાન યોજાયું

*ડૉ.આશાબેન પટેલ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ઊંઝા ખાતે વ્યાખ્યાન યોજાયું*
તા. 17/07/2023 ના રોજ 12:30 થી 2:30 દરમિયાન ડૉ. આશાબેન પટેલ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ઊંઝા ખાતે B.Sc. Sem-5 ના વિધાર્થીઓ માટે Good Laboratory Practice અંતર્ગત Material Safety Data Sheet (MSDS) વિષય ઉપર વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં રસાયણશાસ્ત્ર વિષયના અધ્યાપક ડૉ. યુ.આર.પટેલ દ્વારા Material Safety Data Sheet ( MSDS) અંગેનું રસપ્રદ માર્ગદર્શન વિધાર્થીઓને આપવામાં આવ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં બી.એસ.સી. સેમ-5 ના 50 વિધાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા.

[wptube id="1252022"]
Back to top button