MORBIMORBI CITY / TALUKO

બાગાયત ખાતાની યોજના હેઠળ સહાય માટે અરજી કરેલા ખેડૂતોએ ૩૦ જૂન સુધીમાં સાધનિક કાગળો બાગાયત કચેરીએ રજૂ કરવા

બાગાયત ખાતાની યોજના હેઠળ સહાય માટે અરજી કરેલા ખેડૂતોએ ૩૦ જૂન સુધીમાં સાધનિક કાગળો બાગાયત કચેરીએ રજૂ કરવા

૭-૧૨, ૮-અ, આધારકાર્ડ નકલ, બેંક પાસબૂક સહિતના સાધનિક કાગળો બાગાયત કચેરી, લાલબાગ ખાતે સમયમર્યાદામાં રજૂ કરવા અનુરોધ

ચાલુ નાંણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે બાગાયત ખાતા દ્વારા ચાલતી યોજનાઓના વિવિધ ઘટકોમાં સહાય મેળવવા માટે I-Khedut Portal પર ઓનલાઇન અરજી કરી હોય પરંતુ જેઓએ ઓનલાઇન અરજી સાથે જરૂરી સાધનીક કાગળો બાગાયત કચેરીએ રજૂ કરેલ ન હોય તેવા તમામ બાગાયતદાર ખેડૂતો યોજનાઓ હેઠળની સહાયથી વંચિત રહી ન જાય તેવા હેતુથી ઓનલાઇન અરજીપત્રક સાથે બાગાયતદાર ખેડૂતોને જરૂરી સાધનિક કાગળો જોડવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

બાગાયતદાર ખેડૂતોએ ઓનલાઇન અરજીપત્રક સાથે નવા ૭-૧૨, ૮-અ, આધારકાર્ડ નકલ, બેંક પાસબૂક નકલ અને રદ કરેલ ચેક, જાતિનું પ્રમાણપ્રત્ર(અનુ. જાતિ) જેવા સાધનિક કાગળો ૩૦/૬/૨૦૨૪ સુધીમાં નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી, રૂમ નં ૨૨૬-૨૨૭, તાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ (ફોન નં:-૦૨૮૨૨-૨૪૧૨૪૦), મોરબીના સરનામે અચૂક રજૂ કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. સમયમર્યાદા બહાર આવેલી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી જેની સર્વે ખેડૂતોએ નોંધ લેવા મોરબી નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

હર્દય રોગનો હુમલો ના આવે તે માટે શું કરવું ? જાણો અહી, રોગ પહેલા લક્ષણને ઓળખો – એપિસોડ-૨ | હૃદય રોગનો હુમલો | Heart attack | Dr.Nishith Sardava

[wptube id="1252022"]
Back to top button